Om Stenman & Thylefors

 

Stenman och Thylefors är ett samarbete mellan två seniorkonsulter inom det arbets- och organisationspsykologiska området: Ingela Thylefors och Frank Stenman. Vi utför uppdrag tillsammans och var och en för sig. Tillsammans har vi mer än femtio års erfarenhet som konsulter.

Om Stenman & Thylefors

 

Stenman och Thylefors är ett samarbete mellan två seniorkonsulter inom det arbets- och organisationspsykologiska området: Ingela Thylefors och Frank Stenman. Vi utför uppdrag tillsammans och var och en för sig. Tillsammans har vi mer än femtio års erfarenhet som konsulter.

Kurser

 

Vi erbjuder kurser och workshops med psykologisk och pedagogisk organisationskonsultativ inriktning, bland annat medarbetarskap, chefs- och ledarutveckling, grupputveckling, samtalsteknik, mötesteknik, kommunikationsträning, facilitering samt konflikthantering. Pedagogiken är fokuserad på praktisk träning och tillämpning. Kortare teoripass interfolieras med träning och övning.

Kurser

Medarbetarskap

 

Som de flesta har erfarit så har ledarskapsutbildningar begränsad effekt – i bästa fall. I sämsta fall ingen alls. Det är ganska logiskt. En chef som varit iväg på utbildning och kommer hem till sin grupp får det ganska svårt att på egen hand omsätta de nya lärdomarna i praktiska beteenden på hemmaplan. Och det blir ingen draghjälp från gruppen, som ju inte var med på kursen, och därför inte är insatt i vad det handlar om. Grundproblemet med alla ledarskapssatsningar är att de tar ledarens/chefens perspektiv, och därmed gör de medarbetarna till objekt. Medarbetarskap, å andra sidan, tar medarbetarens perspektiv.

Medarbetarskap

Konsultservice

 

Service till chefer, extern- och internkonsulter i form av exempelvis: utbildnings- och övningsmaterial, enkätkonstruktion och statistisk bearbetning och handledning, även riktad handledning i kursform. Utöver detta erbjuder vi även återkommande konsultkonferenser i spännande miljöer.

Konsultservice

Utredning

 

Utredningar, dels i samband med problen såsom konflikter, kränkande särbehandling och missförhållanden inom olika verksamheter, dels översyn av arbetsorganisation, processer och effektivitet.

Utredning

Utvärdering

 

Kvantitativa och kvalitativa uppföljningar och utvärderingar av projekt, förändringar och insatser/interventioner på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Utvärdering

Kartläggning

 

Arbetsmiljökartläggningar, medarbetarenkäter, kund- och brukarundersökningar och organisationsöversyner, samt stöd i implementeringen av föreslagna åtgärder.

Kartläggning

Skrivhjälp

 

Alternativt spökskrivning. Vi hjälper till att förbättra läsbarhet, språk och argumentation i tjänsteutlåtanden, policydokument, handlingsplaner med mera.

Skrivhjälp

Föreläsning

 

Stimulerande och vederhäftig kunskapsförmedling inom det arbets- och organisationspsykologiska området, exempelvis när det gäller ledarskap, arbetsmiljö, samarbete och samverkan inom och mellan organisationer och gruppdynamik.

Föreläsning

Stenman & Thylefors

Frank Stenman

frank@stenmanochthylefors.se

070 818 15 34

Ingela Thylefors

ingela@stenmanochthylefors.se

070 816 84 08

Frank Stenman AB © 2016 | Ingela Thylefors AB © 2016